لیست آپارتمان‌های فروشی در یوسف آباد تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

نتایج جستجو:

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 50477 ; تاریخ: 1402/09/12 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 122,000,000 تومان - قیمت کل:13,420,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 50460 ; تاریخ: 1402/07/23 زیربنا: 160.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 175,000,000 تومان - قیمت کل:28,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 50459 ; تاریخ: 1402/07/21 زیربنا: 175.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 251,428,571 تومان - قیمت کل:44,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 32220 ; تاریخ: 1399/07/13 زیربنا: 300.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 32297 ; تاریخ: 1399/03/19 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 31170 ; تاریخ: 1399/02/24 زیربنا: 300.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,666,667 تومان - قیمت کل:8,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 6144 ; تاریخ: 1394/08/21 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,000,000 تومان - قیمت کل:550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در یوسف آباد

شناسه: 273 ; تاریخ: 1394/05/14 زیربنا: 44.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,900,000 تومان - قیمت کل:260,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1