چرا مشتریان خرید خود را متوقف می‌کنند

چرا مشتریان خرید خود را متوقف می‌کنند

چه درصدی ازفروش‌ها در دفعات سرکشی ایجاد می‌گردد؟ (1395/03/18 )

👈 چرا مشتریان خرید خود را متوقف می‌کنند.

 

1%میمیرند

3% نقل مکان می‌کنند

5% به توصیه دوستان و بستگان توجه می‌کنند

9% به گزینه دیگری که فکر میکنند ارزشمند است توجه دارند

14% از خدمات و کالای شرکت ناراضی هستند

68 % خرید خود را بعلت بی تفاوتی ها متوقف می‌کنند.

 

👈 چه درصدی ازفروشها در دفعات سرکشی ایجاد می‌گردد

2% از فروشها ناشی از اولین ارتباطات هستند

3% ازفروشها ناشی از دومین ارتباطات هستند

5% ازفروشها ناشی ازسومین ارتباطات هستند

10% ازفروشهاناشی از چهارمین ارتباطات هستند

80% از فروشها ناشی از پنجمین تا دوازدهمین ارتباطات  هستند.

 

💰پس اگر بازاریابان بیش از یک بار پیگیر مشتری نباشند 98 % درآمد را به رقبا می‌دهند

 

👈 میزان سرکشی بازاریابان درطول یک روزکاری

 48% یک بار

25 % دوبار

12% سه بار

15% بیش از سه بار