لیست آپارتمان‌های فروشی در کارگر شمالی(امیرآباد) تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

نتایج جستجو:

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 52491 ; تاریخ: 1402/10/11 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 158,823,529 تومان - قیمت کل:13,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 3018 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 60.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,100,000 تومان - قیمت کل:426,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 3019 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 64.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,200,000 تومان - قیمت کل:460,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 3020 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 78.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:507,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 3025 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 74.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,000,000 تومان - قیمت کل:592,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 3026 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 82.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,000,000 تومان - قیمت کل:656,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 3027 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 156.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,000,000 تومان - قیمت کل:1,248,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 2030 ; تاریخ: 1394/05/24 زیربنا: 109.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,200,000 تومان - قیمت کل:784,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان موقعیت اداری در امیرآباد

شناسه: 2004 ; تاریخ: 1394/05/21 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:1,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در امیرآباد

شناسه: 2008 ; تاریخ: 1394/05/21 زیربنا: 118.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت کل:625,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...