51.39503002166748 35.734195241074275

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   امیرآباد   ← تهران

شناسه: 52491 ; تاریخ: 1402/10/11 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 158,823,529 تومان - قیمت کل:13,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 3020 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:507,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 3025 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,000,000 تومان - قیمت کل:592,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 3026 ; تاریخ: 1394/05/29 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,000,000 تومان - قیمت کل:656,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 2008 ; تاریخ: 1394/05/21 زیربنا: 118.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,300,000 تومان - قیمت کل:625,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...