تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان

تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان

وام مسکن جوانان خدمتی از سوی دولت و بانک‌هاست که این امکان را برای جوانان فراهم می‌سازد تا با کمک این طرح‌ها و تسهیلات بانکی صاحب‌خانه شوند. (1400/05/13 )

جدول مبالغ واریز ماهانه برای سپرده گذاری پنج ساله

تسهیلات از محل حساب جوانان به منظور خرید یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

 

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتاً یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد.

 

شرایط متقاضیان:

     - سن متقاضی جهت افتتاح حساب 18سال تمام یا دارا بودن حکم رشد از سوی دادگاه

     - افتتاح حساب برای اطفال صغیرتوسط ولی، قیم و مادر  طفل امکانپذیر است.

 

نحوه و مدت سپرده گذاری:

- حداقل مدت انتظارجهت دریافت تسهیلات : 5 سال تمام از تاریخ افتتاح حساب

- حداکثر مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات: 15سال

- واریزی مبالغ به سه صورت ماهیانه، سالیانه و یکجا امکانپذیر است.

- حداکثر تسهیلات اعطایی  براساس شهرافتتاح حساب ، مبالغ واریزی، مدت زمان سپرده گذاری و شهر محل اخذ تسهیلات تعیین  می شود.

مبالغ واریزی که در سال 1399 افتتاح حساب نموده اند

نرخ سود تسهیلات:

 نرخ سود فروش اقساطی 6درصد در بازپرداخت حداکثر 5 سال

 نرخ سود فروش اقساطی 9 درصد در بازپرداخت بیش از 5 سال

 

مدت بازپرداخت :

- بازپرداخت به روش ساده : حداکثر 20 سال

- بازپرداخت به روش پلکانی : حداکثر 12 سال

 

  هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.

 متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.