لیست آپارتمان‌های فروشی در مرزداران تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 32229 ; تاریخ: 1399/03/06 زیربنا: 250.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 32230 ; تاریخ: 1399/03/01 زیربنا: 250.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29311 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 96.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,312,500 تومان - قیمت کل:1,470,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29232 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,012,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29233 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 101.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,515,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29125 ; تاریخ: 1397/09/15 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,712,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29096 ; تاریخ: 1397/09/10 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,800,000 تومان - قیمت کل:2,686,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29089 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29034 ; تاریخ: 1397/08/26 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,800,000 تومان - قیمت کل:1,176,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در مرزداران

شناسه: 29015 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 159.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:2,067,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...