نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   مرزداران   ← تهران

شناسه: 29125 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/15 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29089 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29015 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/24 زیربنا: 159.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23699 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 23700 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/20 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...