لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 39291 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:4,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 39293 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 161.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:6,762,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان اداری در جنت آباد جنوبی

شناسه: 39294 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 830.00 ; ;اتاق: 11 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 100,000,000 تومان - قیمت کل:83,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 39295 ; تاریخ: 1399/10/27 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,000,000 تومان - قیمت کل:4,725,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 39284 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,588,235 تومان - قیمت کل:2,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان اداری در جنت آباد مرکزی

شناسه: 39285 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:4,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 39286 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 66.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 36,363,636 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 39287 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 109.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,036,697 تومان - قیمت کل:4,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 39288 ; تاریخ: 1399/10/25 زیربنا: 63.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 23 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,000,000 تومان - قیمت کل:1,764,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 39266 ; تاریخ: 1399/10/23 زیربنا: 88.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 22 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,000,000 تومان - قیمت کل:3,256,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...