لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس

شناسه: 30999 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31010 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,250,000 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31011 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31013 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 168.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31014 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 168.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,011,905 تومان - قیمت کل:4,370,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31015 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 160.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,875,000 تومان - قیمت کل:4,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 31016 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 158.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,316,456 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس

شناسه: 31000 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 135.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:2,970,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس

شناسه: 31001 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:3,045,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 30994 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,870,968 تومان - قیمت کل:3,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...