لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30443 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,879,518 تومان - قیمت کل:1,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30444 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30445 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 43.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,534,884 تومان - قیمت کل:840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30446 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,457,831 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30447 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 500.00 ; ;اتاق: 8 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,800,000 تومان - قیمت کل:10,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30448 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 131.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,175,573 تومان - قیمت کل:3,036,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30449 ; تاریخ: 1398/08/20 زیربنا: 125.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,300,000 تومان - قیمت کل:2,162,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30431 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 157.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,700,637 تومان - قیمت کل:3,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 30422 ; تاریخ: 1398/08/18 زیربنا: 112.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,428,571 تومان - قیمت کل:1,840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30426 ; تاریخ: 1398/08/18 زیربنا: 87.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:1,566,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...