لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30816 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 30817 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آبادمرکزی

شناسه: 30818 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 2,200,000 تومان - قیمت کل:308,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سردارجنگل

شناسه: 30819 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 160.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آبادمرکزی

شناسه: 30820 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,935,484 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30821 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 165.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,030,303 تومان - قیمت کل:3,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آبادمرکزی

شناسه: 30822 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,758,621 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آبادمرکزی

شناسه: 30823 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 167.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,952,096 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30824 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,444,444 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان اداری در جنت آبادمرکزی

شناسه: 30825 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...