لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 32289 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:7,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 32298 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 32300 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:2,470,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 32302 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 128.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,560,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 32306 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 32307 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 11 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,500,000 تومان - قیمت کل:2,323,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 32309 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 143.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,000,000 تومان - قیمت کل:4,862,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 32312 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 131.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,000,000 تومان - قیمت کل:3,537,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 32316 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 200.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:8,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آبادمرکزی

شناسه: 32324 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...