51.31031513214112 35.76307461745808

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 49338 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 45,652,174 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49329 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 41,406,250 تومان - قیمت کل:2,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49325 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,000,000 تومان - قیمت کل:4,830,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49314 ; تاریخ: 1400/08/14 زیربنا: 109.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 41,284,404 تومان - قیمت کل:4,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...