لیست آپارتمان‌های فروشی در گیشا تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 32219 ; تاریخ: 1399/07/13 زیربنا: 300.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 14319 ; تاریخ: 1396/05/11 زیربنا: 84.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 7520 ; تاریخ: 1395/10/01 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 7521 ; تاریخ: 1395/10/01 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,000,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 7556 ; تاریخ: 1395/10/01 زیربنا: 104.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,826,000 تومان - قیمت کل:710,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 7498 ; تاریخ: 1395/07/25 زیربنا: 63.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,714,285 تومان - قیمت کل:360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 7357 ; تاریخ: 1394/12/11 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,304,000 تومان - قیمت کل:840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 1544 ; تاریخ: 1394/07/06 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:520,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 1426 ; تاریخ: 1394/06/04 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:712,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در گیشا

شناسه: 1427 ; تاریخ: 1394/06/04 زیربنا: 50.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:375,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...