لیست آپارتمان‌های فروشی در پونک و اشرفی اصفهانی تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 49254 ; تاریخ: 1400/06/24 زیربنا: 102.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,078,431 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در اشرفی اصفهانی - باغ فیض

شناسه: 49078 ; تاریخ: 1400/04/30 زیربنا: 108.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 43,981,481 تومان - قیمت کل:4,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک - سیمون بولیوار

شناسه: 44902 ; تاریخ: 1400/02/18 زیربنا: 143.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 61,258,741 تومان - قیمت کل:8,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 44812 ; تاریخ: 1400/02/09 زیربنا: 93.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 48,387,097 تومان - قیمت کل:4,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 44817 ; تاریخ: 1400/02/09 زیربنا: 103.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,660,194 تومان - قیمت کل:4,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 44818 ; تاریخ: 1400/02/09 زیربنا: 57.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,333,333 تومان - قیمت کل:1,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 44824 ; تاریخ: 1400/02/08 زیربنا: 107.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 52,990,654 تومان - قیمت کل:5,670,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 44803 ; تاریخ: 1400/02/07 زیربنا: 93.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,333,333 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 44809 ; تاریخ: 1400/02/07 زیربنا: 117.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 53,000,000 تومان - قیمت کل:6,201,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 44810 ; تاریخ: 1400/02/07 زیربنا: 117.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 53,000,000 تومان - قیمت کل:6,201,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...