0.016365047777071595 -0.008515117775029203

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 49254 ; تاریخ: 1400/06/24 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 46,078,431 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 44817 ; تاریخ: 1400/02/09 زیربنا: 103.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,660,194 تومان - قیمت کل:4,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 44812 ; تاریخ: 1400/02/09 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 48,387,097 تومان - قیمت کل:4,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 44824 ; تاریخ: 1400/02/08 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 52,990,654 تومان - قیمت کل:5,670,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 44803 ; تاریخ: 1400/02/07 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,333,333 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...