0.01817464828491211 -0.0025537982574518046

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سیمون بولیوار   ← تهران

شناسه: 38112 ; تاریخ: 1399/10/01 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,145,985 تومان - قیمت کل:5,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32281 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:7,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31046 ; تاریخ: 1399/01/30 زیربنا: 189.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,746,032 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19686 ; تاریخ: 1397/05/14 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,071,429 تومان - قیمت کل:1,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19274 ; تاریخ: 1397/03/02 زیربنا: 124.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:1,116,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2