بازار شلوغ معاملات واحدهای مسکونی زیر یک میلیارد و نیم

بازار شلوغ معاملات واحدهای مسکونی زیر یک میلیارد و نیم

کوچک مقیاس‌ها؛ رکورد دار فروش در بازار مسکن (1399/06/26 )

بررسی فایل های فروش شهریور ماه

بررسی فایل های فروش قطعی در ۲۰ روز نخست شهریور ماه نشان می دهد کوچک مقیاس ها همچنان رکورد دار فروش در ماه پایانی تابستان است .

 

به گزارش کارشناسان املاک چهارخانه آورده شده از اقتصادنیوز ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی درمرداد امسال نشان می دهد، بیشترین سهم  از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای  50 تا 60   متر مربع  با سهم 1 / 14 درصد اختصاص داشته است.

 

استقبال از کوچک مقیاس ها در بازار مسکن

واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70  با سهم 13.9 و  70 ترا 80  متر مربع به ترتیب با سهم 11.9درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی  با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 2. 53 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین در مردادماه امسال، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش  600 تا 850 میلیون  تومان، با اختصاص سهم 14.3  درصد، بیشترین سهم  از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

 واحدهای دارای ارزش350 میلیون تا 600 میلیون، 850 میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون تومان هر یک با اختصاص سهم مشابه 10.2 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند.

بازار شلوغ معاملات واحدهای مسکونی زیر یک میلیارد و نیم 

درمجموع در این ماه، حدود 52.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد 600 هزار تومان اختصاص داشته اند .

 همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم  5 / 38 درصد بیشترین سهم  را به خود اختصاص داده اند.

بررسی فایل های فروش شهریور ماه نیز نشان می دهد که کوچک مقیاس ها همچنان بیشترین سهم فروش را دارند . بیشترین فروش آپارتمان های کوچک مقیاس در مناطق 5 ، 4، 18 و 8 بوده است.