پارسال قیمت مسکن در تهران چقدر افزایش یافت؟

پارسال قیمت مسکن در تهران چقدر افزایش یافت؟

آمارهای رسمی متوسط قیمت فروش و اجاره مسکن در شهر تهران و کل کشور در سال۹۸ نشاندهنده افزایش قابل توجه این آمارها در سال گذشته دارد. (1399/04/22 )

متوسط قیمت و اجاره بهاء مسکن در کل کشور

به گزارش کارشناسان املاک چهارخانه آورده شده از فارس، آمارهای رسمی از وضعیت فصلی اقتصاد که توسط مرکز آمار تهیه شده نشان می دهد که در سال 98 قیمت مسکن متوسط 67.95 درصد نسبت به سال 97 رشد کرده است. همچنین قیمت اجاره ماهانه نیز متوسط 32.65 درصد گران شد.

 

براساس آمارهای در فصل زمستان 98، قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل 65.6 درصد گرانتر فروخته شد. 

متوسط قیمت و اجاره بهاء مسکن در شهر تهران

همچنین در این فصل 44.6 درصد اجاره بهای مسکن نسبت به مدت مشابه سال 97 افزایش یافت. قیمت هر مترمربع ساختمان گلنگی نیز در این مدت 63.4 درصد رشد نشان می دهد.

 

تغییرات قیمت مسکن و اجاره در تهران

برای کل سال گذشته، متوسط قیمت مسکن برای هر مترمربع در شهر تهران 69.55 درصد گران شده و همچنین اجاره بها نیز 36.3 درصد رشد داشته است.

نسبت تغییرات قیمت مسکن در کل کشور

همچنین در فصل زمستان 98 هر مترمربع مسکن در تهران 43.7 درصد نسبت به فصل مشابه سال 97 گرانتر فروخته شد. اجاره بها نیز در این فصل 47.9 درصد رشد کرد.