لیست آپارتمان‌های فروشی در صادقیه(آریاشهر) تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7454 ; تاریخ: 1395/06/25 زیربنا: 88.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7450 ; تاریخ: 1395/03/25 زیربنا: 104.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 11 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7451 ; تاریخ: 1395/03/25 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7452 ; تاریخ: 1395/03/25 زیربنا: 135.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 11 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7432 ; تاریخ: 1395/03/10 زیربنا: 47.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7421 ; تاریخ: 1395/03/09 زیربنا: 63.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه شمالی (آریاشهر)

شناسه: 7422 ; تاریخ: 1395/03/09 زیربنا: 87.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7395 ; تاریخ: 1395/02/06 زیربنا: 85.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 7351 ; تاریخ: 1394/11/30 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 11 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی صادقیه شمالی (آریاشهر)

شناسه: 7336 ; تاریخ: 1394/11/24 زیربنا: 96.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1