لیست آپارتمان‌های فروشی در صادقیه(آریاشهر) تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32218 ; تاریخ: 1399/07/13 زیربنا: 300.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 31178 ; تاریخ: 1399/05/17 زیربنا: 142.62 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 45,000,000 تومان - قیمت کل:6,417,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32323 ; تاریخ: 1399/03/26 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 32322 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29378 ; تاریخ: 1397/11/09 زیربنا: 86.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:946,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29036 ; تاریخ: 1397/08/26 زیربنا: 142.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,154,930 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 29013 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 142.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,154,930 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 19649 ; تاریخ: 1397/05/06 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:990,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 15531 ; تاریخ: 1396/06/19 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,000,000 تومان - قیمت کل:332,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در صادقیه (آریاشهر)

شناسه: 14425 ; تاریخ: 1396/05/28 زیربنا: 83.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,421,687 تومان - قیمت کل:450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...