نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   صادقیه (آریاشهر)   ← تهران

شناسه: 31178 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/17 زیربنا: 142.62 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32322 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29036 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/26 زیربنا: 142.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29013 ; تاریخ: 1397/08/24 زیربنا: 142.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14434 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/28 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4