لیست آپارتمان‌های فروشی در سعادت آباد تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 32212 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 250.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,600,000 تومان - قیمت کل:5,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 31161 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 250.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,000,000 تومان - قیمت کل:8,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29331 ; تاریخ: 1397/10/22 زیربنا: 153.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,339,869 تومان - قیمت کل:2,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29307 ; تاریخ: 1397/10/19 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29234 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 136.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:2,448,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29235 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 153.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,060,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29123 ; تاریخ: 1397/09/15 زیربنا: 92.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:1,610,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29114 ; تاریخ: 1397/09/12 زیربنا: 126.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,500,000 تومان - قیمت کل:1,827,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29087 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 112.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در سعادت آباد

شناسه: 29033 ; تاریخ: 1397/08/26 زیربنا: 153.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,800,000 تومان - قیمت کل:2,417,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...