لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 32241 ; تاریخ: 1399/03/06 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 32243 ; تاریخ: 1399/03/06 زیربنا: 145.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:3,335,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 32246 ; تاریخ: 1399/03/06 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,333,333 تومان - قیمت کل:5,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 32248 ; تاریخ: 1399/03/06 زیربنا: 160.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آبادمرکزی

شناسه: 32235 ; تاریخ: 1399/03/01 زیربنا: 160.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 29,375,000 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 32236 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 147.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,013,605 تومان - قیمت کل:5,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آبادمرکزی

شناسه: 32237 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:4,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 32238 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 170.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:5,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 32239 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 32240 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 129.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,744,186 تومان - قیمت کل:3,450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...