لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30565 ; تاریخ: 1398/09/23 زیربنا: 175.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,800,000 تومان - قیمت کل:4,165,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 30566 ; تاریخ: 1398/09/23 زیربنا: 172.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:4,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30567 ; تاریخ: 1398/09/23 زیربنا: 176.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,000,000 تومان - قیمت کل:4,224,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 30555 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 52.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,519,231 تومان - قیمت کل:755,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30556 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 52.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,519,231 تومان - قیمت کل:755,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 30557 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 63.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,015,873 تومان - قیمت کل:820,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30539 ; تاریخ: 1398/09/18 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 30533 ; تاریخ: 1398/09/17 زیربنا: 187.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,000,000 تومان - قیمت کل:3,553,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30534 ; تاریخ: 1398/09/17 زیربنا: 160.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 30464 ; تاریخ: 1398/09/04 زیربنا: 174.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,965,517 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...