لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49341 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 78.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 48,974,359 تومان - قیمت کل:3,820,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49351 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 53,043,478 تومان - قیمت کل:6,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49352 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 123.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 56,910,569 تومان - قیمت کل:7,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49336 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 189.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 55,000,000 تومان - قیمت کل:10,395,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49337 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,043,478 تومان - قیمت کل:4,490,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49338 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 92.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 45,652,174 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49339 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 95.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,105,263 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49340 ; تاریخ: 1400/08/23 زیربنا: 131.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 54,000,000 تومان - قیمت کل:7,074,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 49331 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 71.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 29,577,465 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 49332 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 51,538,462 تومان - قیمت کل:6,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...