لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 34399 ; تاریخ: 1399/07/02 زیربنا: 79.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,278,481 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 34403 ; تاریخ: 1399/07/02 زیربنا: 65.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 33,076,923 تومان - قیمت کل:2,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 34404 ; تاریخ: 1399/07/02 زیربنا: 74.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 29,729,730 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 34405 ; تاریخ: 1399/07/02 زیربنا: 75.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 34400 ; تاریخ: 1399/06/31 زیربنا: 79.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,278,481 تومان - قیمت کل:2,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 34397 ; تاریخ: 1399/06/31 زیربنا: 77.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 24 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 29,870,130 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 34398 ; تاریخ: 1399/06/31 زیربنا: 55.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,909,091 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 34392 ; تاریخ: 1399/06/26 زیربنا: 70.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,571,429 تومان - قیمت کل:2,140,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 34393 ; تاریخ: 1399/06/26 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,461,538 تومان - قیمت کل:1,850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 34394 ; تاریخ: 1399/06/26 زیربنا: 89.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,955,056 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...