لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31163 ; تاریخ: 1399/05/13 زیربنا: 133.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:5,320,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 31164 ; تاریخ: 1399/05/13 زیربنا: 150.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:6,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 31165 ; تاریخ: 1399/05/13 زیربنا: 142.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 22 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,600,000 تومان - قیمت کل:4,957,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 31172 ; تاریخ: 1399/05/13 زیربنا: 48.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,000,000 تومان - قیمت کل:1,632,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31159 ; تاریخ: 1399/05/07 زیربنا: 203.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:8,526,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 31160 ; تاریخ: 1399/05/07 زیربنا: 150.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 31162 ; تاریخ: 1399/05/07 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,000,000 تومان - قیمت کل:5,070,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 32282 ; تاریخ: 1399/05/07 زیربنا: 167.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:6,680,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 32285 ; تاریخ: 1399/05/07 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:7,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 31157 ; تاریخ: 1399/05/06 زیربنا: 158.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,000,000 تومان - قیمت کل:6,636,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...