لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30307 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 140.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شاهین شمالی

شناسه: 30308 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 130.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,384,615 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30309 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شاهین شمالی

شناسه: 30311 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 110.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,636,364 تومان - قیمت کل:2,380,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 30312 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,869,565 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 30313 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 130.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,153,846 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30314 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,909,091 تومان - قیمت کل:2,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 30315 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 120.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 30316 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,666,667 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 30292 ; تاریخ: 1398/07/22 زیربنا: 140.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,642,857 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...