لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 30785 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 111.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,000,000 تومان - قیمت کل:2,997,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 30786 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 63.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,000,000 تومان - قیمت کل:1,638,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 30787 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 73.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,493,151 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آبادمرکزی

شناسه: 30788 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 163.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,380,368 تومان - قیمت کل:4,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30789 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 190.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,842,105 تومان - قیمت کل:5,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 30790 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 162.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,617,284 تومان - قیمت کل:4,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 30766 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 97.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,041,237 تومان - قیمت کل:1,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 30767 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 105.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,380,952 تومان - قیمت کل:2,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 30768 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 97.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,041,237 تومان - قیمت کل:1,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 30769 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 108.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:1,998,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...