لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 31017 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 177.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,118,644 تومان - قیمت کل:4,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 31018 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 147.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 2,721,088 تومان - قیمت کل:400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 31019 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 147.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,210,884 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 31021 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 92.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,500,000 تومان - قیمت کل:1,334,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31022 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:2,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد جنوبی

شناسه: 31023 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 125.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,200,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 31024 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 126.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,777,778 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 31010 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,250,000 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 31011 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد مرکزی

شناسه: 31013 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 168.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...