جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

شناسه: 30752 ; تاریخ: 1398/11/02 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

مبلغ قرض الحسنه:280,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30754 ; تاریخ: 1398/11/02 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30755 ; تاریخ: 1398/11/02 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 26

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30760 ; تاریخ: 1398/11/02 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30761 ; تاریخ: 1398/11/02 زیربنا: 92.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30762 ; تاریخ: 1398/11/02 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

مبلغ قرض الحسنه:220,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30781 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30782 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:55,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30783 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30784 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...