جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در جنت‌آباد منطقه پنج شهر تهران

شناسه: 30514 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12

مبلغ قرض الحسنه:135,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30517 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30518 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:90,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30519 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

مبلغ قرض الحسنه:130,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30520 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 27

مبلغ قرض الحسنه:120,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,700,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30521 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:350,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30522 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:150,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30523 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30524 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:55,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30525 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...