لیست آپارتمان‌های فروشی در کاشانی و ستاری تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 49249 ; تاریخ: 1400/06/24 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,461,538 تومان - قیمت کل:2,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 49204 ; تاریخ: 1400/06/15 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,461,538 تومان - قیمت کل:2,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی

شناسه: 44907 ; تاریخ: 1400/02/18 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 31 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,750,000 تومان - قیمت کل:1,980,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی_سازمان برنامه جنوبی

شناسه: 38140 ; تاریخ: 1399/10/06 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 36,615,385 تومان - قیمت کل:2,380,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 38132 ; تاریخ: 1399/10/03 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 38109 ; تاریخ: 1399/09/30 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 56,571,429 تومان - قیمت کل:5,940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - اباذر

شناسه: 37081 ; تاریخ: 1399/09/24 زیربنا: 84.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 56,000,000 تومان - قیمت کل:4,704,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - سازمان برنامه شمالی

شناسه: 37083 ; تاریخ: 1399/09/24 زیربنا: 106.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:4,240,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - اباذر

شناسه: 36040 ; تاریخ: 1399/09/13 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 60,000,000 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در کاشانی - اباذر

شناسه: 36015 ; تاریخ: 1399/09/09 زیربنا: 205.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,000,000 تومان - قیمت کل:7,790,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...