51.298191547393806 35.736960509911796

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - سازمان برنامه شمالی   ← تهران

شناسه: 38109 ; تاریخ: 1399/09/30 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 56,571,429 تومان - قیمت کل:5,940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 37083 ; تاریخ: 1399/09/24 زیربنا: 106.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:4,240,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30422 ; تاریخ: 1398/08/18 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,428,571 تومان - قیمت کل:1,840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29298 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,763,441 تومان - قیمت کل:1,280,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6