51.30338432246617 35.7313524429591

نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21723
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21724
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21725
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21726
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21727
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21728
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21729
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:21730

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - سازمان برنامه شمالی   ← تهران

شناسه: 38132 ; تاریخ: 1399/10/03 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 38109 ; تاریخ: 1399/09/30 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 56,571,429 تومان - قیمت کل:5,940,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30422 ; تاریخ: 1398/08/18 زیربنا: 112.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,428,571 تومان - قیمت کل:1,840,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29298 ; تاریخ: 1397/10/18 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,763,441 تومان - قیمت کل:1,280,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6