لیست آپارتمان‌های فروشی در شهرآرا تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 32217 ; تاریخ: 1399/07/12 زیربنا: 300.00 ; ;اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 32313 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,666,667 تومان - قیمت کل:5,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان موقعیت اداری در شهرآرا

شناسه: 1530 ; تاریخ: 1394/12/24 زیربنا: 115.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:862,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 1531 ; تاریخ: 1394/12/24 زیربنا: 87.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:652,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 1480 ; تاریخ: 1394/12/19 زیربنا: 174.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:1,131,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 290 ; تاریخ: 1394/12/06 زیربنا: 75.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,200,000 تومان - قیمت کل:540,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 8 ; تاریخ: 1394/12/06 زیربنا: 143.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,600,000 تومان - قیمت کل:1,086,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 114 ; تاریخ: 1394/12/06 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,700,000 تومان - قیمت کل:871,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 288 ; تاریخ: 1394/12/06 زیربنا: 107.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,200,000 تومان - قیمت کل:663,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرآرا

شناسه: 7343 ; تاریخ: 1394/11/25 زیربنا: 106.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 12 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,000,000 تومان - قیمت کل:530,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ... 
1 2 3 4 5 6 7  ...