نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - سازمان برنامه شمالی   ← تهران

شناسه: 29298 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/18 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,763,441 تومان - قیمت کل:1,280,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19479 ; تاریخ: 1397/04/09 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,357,143 تومان - قیمت کل:725,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 17026 ; تاریخ بروزآوری: 1396/11/12 زیربنا: 78.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,384,000 تومان - قیمت کل:419,952,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 17024 ; تاریخ: 1396/11/12 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:884,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 17025 ; تاریخ بروزآوری: 1396/11/12 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:945,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5