لیست آپارتمان‌های فروشی در بلوار فردوس تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس

شناسه: 50443 ; تاریخ: 1402/07/03 زیربنا: 72.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 1,138,888,889 تومان - قیمت کل:82,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی

شناسه: 49350 ; تاریخ: 1400/08/26 زیربنا: 108.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 42,592,593 تومان - قیمت کل:4,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی

شناسه: 49326 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 114.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 36,842,105 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی

شناسه: 49327 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 127.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,039,370 تومان - قیمت کل:4,450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب - سازمان برنامه مرکزی

شناسه: 49330 ; تاریخ: 1400/08/17 زیربنا: 80.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,375,000 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق - وفا آذر

شناسه: 49323 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 85.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق

شناسه: 49324 ; تاریخ: 1400/08/15 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,692,308 تومان - قیمت کل:2,580,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 49298 ; تاریخ: 1400/07/29 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,000,000 تومان - قیمت کل:2,450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق

شناسه: 49300 ; تاریخ: 1400/07/29 زیربنا: 65.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,307,692 تومان - قیمت کل:2,880,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس شرق

شناسه: 49303 ; تاریخ: 1400/07/29 زیربنا: 81.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 44,444,444 تومان - قیمت کل:3,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...