باب ششم قانون تجارت؛ دلالی

باب ششم قانون تجارت؛ دلالی

فصل اول - كلیات (1397/11/18 )

باب ششم قانون تجارت

 

 دلالي

 

فصل اول - كلیات

ماده 335 - دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه میخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پیدا مي‌كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.

ماده 336 - دلال مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نیز تجارت كند.

ماده 337 - دلال بايد در نهايت صحت دقت و صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي از طرفین بكند دلال در مقابل هر يك از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود مي‌باشد.

ماده 338 - دلال نمي‌تواند عوض يكي ازطرفین معامله قبض وجه يا تاديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجراء گذارد مگر اينكه اجازه‌نامه مخصوصي داشته باشد.

ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادي است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشیاء يا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است.

ماده 340 - درموردي كه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفین معامله او را از اين قید معاف دارند.

ماده 341 - دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتیب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغییر راي آ‌نها شود مطلع نمايد.

ماده 342 - ھرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود درصورتي كه امضاها راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبوراست.

ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند و ضامن اجراي معاملاتي كه به توسط او مي‌شود، نیست.

ماده 344 - دلال در خصوص ارزش يا جنس مال التجاره‌اي كه مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اينكه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده  است.

ماده 345 - ھرگاه طرفین معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 - درصورتي كه دلال در نفس معامله منتفع يا سهیم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 347 – در صورتي كه دلال در معامله سهیم  باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.