لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه دو تهران

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 35953 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 98.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35954 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 77.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 35985 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 35955 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35916 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 117,647,059 تومان - قیمت کل:20,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 35914 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 121.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:3,630,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35915 ; تاریخ: 1399/08/17 زیربنا: 84.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 55,952,381 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 35866 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 84.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:3,360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35867 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 113.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 53,097,345 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در ستارخان

شناسه: 35891 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 124.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 22 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...