لیست آپارتمان‌های فروشی در بلوار فردوس تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس غرب

شناسه: 30875 ; تاریخ: 1398/11/23 زیربنا: 1.00 ; ;اتاق: 0 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 1 تومان - قیمت کل:1 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی بلوار فردوس غرب

شناسه: 26785 ; تاریخ: 1397/06/13 زیربنا: 86.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 10 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس

شناسه: 143 ; تاریخ: 1394/04/08 زیربنا: 126.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی بلوار فردوس

شناسه: 144 ; تاریخ: 1394/04/08 زیربنا: 126.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در بلوار فردوس

شناسه: 145 ; تاریخ: 1394/04/08 زیربنا: 98.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1