نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 19601 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/30 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,500,000 تومان - قیمت کل:1,317,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14381 ; تاریخ: 1396/05/19 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 6,500,000 تومان - قیمت کل:1,040,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14370 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/18 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14372 ; تاریخ: 1396/05/18 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,500,000 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 12043 ; تاریخ بروزآوری: 1396/04/07 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,187,500 تومان - قیمت کل:1,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2