نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 29585 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/26 زیربنا: 153.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 13

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19601 ; تاریخ: 1397/04/30 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14381 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/19 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14370 ; تاریخ: 1396/05/18 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 14372 ; تاریخ بروزآوری: 1396/05/18 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 4 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2