51.303867117796926 35.75983216540326

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سیمون بولیوار   ← تهران

شناسه: 44902 ; تاریخ: 1400/02/18 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 61,258,741 تومان - قیمت کل:8,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 38112 ; تاریخ: 1399/10/01 زیربنا: 137.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,145,985 تومان - قیمت کل:5,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32281 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:7,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19686 ; تاریخ: 1397/05/14 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,071,429 تومان - قیمت کل:1,550,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19274 ; تاریخ: 1397/03/02 زیربنا: 124.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 9,000,000 تومان - قیمت کل:1,116,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2