نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرآرا   ← تهران

شناسه: 32313 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1530 ; تاریخ: 1394/12/24 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1480 ; تاریخ بروزآوری: 1394/12/19 زیربنا: 174.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8 ; تاریخ: 1394/12/06 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7344 ; تاریخ بروزآوری: 1394/11/25 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...