نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 29305 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/19 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 30

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8956 ; تاریخ: 1395/11/18 زیربنا: 53.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8805 ; تاریخ بروزآوری: 1395/11/01 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 22

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8687 ; تاریخ: 1395/10/24 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1697 ; تاریخ بروزآوری: 1395/01/29 زیربنا: 45.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3