نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 8956 ; تاریخ بروزآوری: 1395/11/18 زیربنا: 53.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,100,000 تومان - قیمت کل:270,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8805 ; تاریخ: 1395/11/01 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 22

قیمت هر مترمربع زیربنا: 3,900,000 تومان - قیمت کل:195,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 8687 ; تاریخ بروزآوری: 1395/10/24 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,900,000 تومان - قیمت کل:289,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 1697 ; تاریخ: 1395/01/29 زیربنا: 45.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,900,000 تومان - قیمت کل:220,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 7382 ; تاریخ بروزآوری: 1394/12/16 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,000,000 تومان - قیمت کل:300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3