نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستارخان   ← تهران

شناسه: 29280 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/10 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29236 ; تاریخ: 1397/10/04 زیربنا: 96.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29118 ; تاریخ بروزآوری: 1397/09/15 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29088 ; تاریخ: 1397/09/07 زیربنا: 81.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29014 ; تاریخ بروزآوری: 1397/08/24 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...