نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 35545 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/27 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 21

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34538 ; تاریخ: 1399/07/23 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34542 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/23 زیربنا: 58.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34448 ; تاریخ: 1399/07/20 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 7

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34418 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/15 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6