51.30029439926148 35.749116885856644

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49235 ; تاریخ: 1400/06/20 زیربنا: 56.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 25

قیمت هر مترمربع زیربنا: 35,714,286 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49123 ; تاریخ: 1400/05/19 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,142,857 تومان - قیمت کل:2,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 47978 ; تاریخ: 1400/05/16 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 40,000,000 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49006 ; تاریخ: 1400/03/30 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,666,667 تومان - قیمت کل:1,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...