نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 30923 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/29 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:2,860,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30905 ; تاریخ: 1398/11/28 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,758,621 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30924 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/28 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,846,154 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30883 ; تاریخ: 1398/11/21 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,666,667 تومان - قیمت کل:3,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30882 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/21 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,222,222 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...