نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس غرب   ← تهران

شناسه: 30835 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/12 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30817 ; تاریخ: 1398/11/08 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30635 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/10 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,689,655 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29586 ; تاریخ: 1398/01/30 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29584 ; تاریخ بروزآوری: 1398/01/26 زیربنا: 113.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,884,956 تومان - قیمت کل:1,682,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6