لیست آپارتمان‌های فروشی در منطقه پنج تهران

آپارتمان مسکونی در پونک - بلوارعدل

شناسه: 30952 ; تاریخ: 1398/12/06 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,645,161 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در پونک

شناسه: 30953 ; تاریخ: 1398/12/06 زیربنا: 145.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,137,931 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30955 ; تاریخ: 1398/12/06 زیربنا: 122.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,500,000 تومان - قیمت کل:2,379,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30956 ; تاریخ: 1398/12/06 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 30957 ; تاریخ: 1398/12/06 زیربنا: 130.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,769,231 تومان - قیمت کل:2,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 30951 ; تاریخ: 1398/12/05 زیربنا: 102.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,588,235 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد مرکزی

شناسه: 30939 ; تاریخ: 1398/12/03 زیربنا: 91.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,560,440 تومان - قیمت کل:1,780,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 30915 ; تاریخ: 1398/12/01 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30916 ; تاریخ: 1398/11/29 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,333,333 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 30913 ; تاریخ: 1398/11/29 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,705,882 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...