لیست آپارتمان‌های فروشی در جنت آباد و شاهین تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 29819 ; تاریخ: 1398/05/20 زیربنا: 1.00 ; ;اتاق: 10 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 1 تومان - قیمت کل:1 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد

شناسه: 17046 ; تاریخ: 1396/11/18 زیربنا: 105.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 840,000 تومان - قیمت کل:88,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 10919 ; تاریخ: 1396/03/15 زیربنا: 125.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 812,500,000 تومان - قیمت کل:6,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد

شناسه: 10802 ; تاریخ: 1396/03/01 زیربنا: 98.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 529,200,000 تومان - قیمت کل:5,400,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد

شناسه: 10803 ; تاریخ: 1396/03/01 زیربنا: 105.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد

شناسه: 10804 ; تاریخ: 1396/03/01 زیربنا: 108.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 572,400,000 تومان - قیمت کل:5,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد شمالی

شناسه: 10792 ; تاریخ: 1396/02/31 زیربنا: 90.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد شمالی

شناسه: 10794 ; تاریخ: 1396/02/31 زیربنا: 83.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 4,565,000 تومان - قیمت کل:5,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در جنت آباد جنوبی

شناسه: 10753 ; تاریخ: 1396/02/25 زیربنا: 70.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی جنت آباد - شاهین شمالی

شناسه: 10745 ; تاریخ: 1396/02/24 زیربنا: 80.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 4 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2