باب ششم قانون تجارت، فصل سوم؛ دفتر دلالی

باب ششم قانون تجارت، فصل سوم؛ دفتر دلالی

جزئیات تمامی معاملات باید به شرح قانون ثبت شود. (1397/11/21 )

ماده 356 - ھر دلال بايد دفتري داشته وكلیه معاملاتي راكه به دلالي او انجام گرفته به ترتیب ذيل درآن ثبت نمايد :


1) اسم متعاملین
2) مالي كه موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرايط معامله با تشخیص به اينكه تسلیم موضوع معامله فوري است يا به وعده است.
5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخیص اينكه فوري است يا به وعده است وجه نقد است يا مال التجاره يا برات درصورتي كه برات باشد به رويت است يا به وعده.
6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیه (دادگستری). 


دفتر دلالي تابع كلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است.

اثر یا گردآوری: ;منبع: قانون تجارت

برچسب‌ها:

آخرین مطالب مرتبط: