باب ششم قانون تجارت, فصل دوم؛ اجرت دلال و مخارج

باب ششم قانون تجارت, فصل دوم؛  اجرت دلال و مخارج

درصورتي كه معامله به رضايت طرفین با به واسطه يكي از خیارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد. برچسب: دلال; ; اثر یا گردآوری: ;منبع: (1397/11/18 )

فصل دوم

 اجرت دلال و مخارج

 ماده 348 - دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349 – اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به كسي كه به او ماموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهی دريافت و يا وعده وجهی را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهدبود. بعلاوه محكوم به مجازات مقرر براي خیانت در امانت خواهدشد.

ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.

ماده 351 – اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال مي‌كند به او داده شود دلال مستحق اخذ  مخارج خواهدبود ولو آنكه معامله سرنگیرد. همین ترتیب درموردي نیزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 - درصورتي كه معامله به رضايت طرفین با به واسطه يكي از خیارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353 - دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

مواد 354و355 – با توجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال 1317 و آئین نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319با اصلاحیه‌هاي بعدي، نسخ گرديد.

اثر یا گردآوری: ;منبع: قانون تجارت

برچسب‌ها:

آخرین مطالب مرتبط: