جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در منطقه پنج شهر تهران

شناسه: 30753 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30781 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:20,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,100,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30782 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:55,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,600,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30783 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30784 ; تاریخ: 1398/11/01 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30745 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:80,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30746 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 30.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

مبلغ قرض الحسنه:15,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,200,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30747 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 93.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30749 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:2,550,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30750 ; تاریخ: 1398/10/29 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:200,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...