رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شد / تنها در دوران جنگ، تورم از ۵۰درصد فراتر رفت


رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شد / تنها در دوران جنگ، تورم از ۵۰درصد فراتر رفت

رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شد / تنها در دوران جنگ، تورم از ۵۰درصد فراتر رفت

تاریخ بروزآوری:1400/02/26