رشد ۵۰درصدی قیمت مسکن ظرف ۶ماه بی‌سابقه بود


رشد ۵۰درصدی قیمت مسکن ظرف ۶ماه بی‌سابقه بود

رشد ۵۰درصدی قیمت مسکن ظرف ۶ماه بی‌سابقه بود

تاریخ بروزآوری:1397/07/03