تعداد مبایعه‌نامه‌های منعقده ثبت شده در مهر 98 به تفکیک متراژ آپارتمانهای مختلف و مقایسه با ماه، سال و 2 سال گذشته

تعداد مبایعه‌نامه‌های منعقده ثبت شده در مهر 98 به تفکیک متراژ آپارتمانهای مختلف و مقایسه با ماه، سال و 2 سال گذشته

تاریخ بروزآوری:1398/08/05