آمار تعداد مبایعه‌نامه های ثبت شده در مهر ماه های 96، 97 و 98 و بررسی قیمت، تعداد، عمر بنا و متراژهای آن

آمار تعداد مبایعه‌نامه های ثبت شده در مهر ماه های 96، 97 و 98 و بررسی قیمت، تعداد، عمر بنا و متراژهای آن

تاریخ بروزآوری:1398/08/05